Scroll Top

Solis Support - wsparcie w zarządzaniu i analityce

Solis Support - wsparcie w analityce i zarządzaniu

Nasze doświadczenie kluczem Twojego sukcesu

Osoby tworzące Solis przez lata zarządzały przedsiębiorstwami prowadzonymi zarówno w formie działalności osoby fizycznej, spółek komandytowych, komandytowo – akcyjnych jak i spółek z.o.o. Znamy funkcjonowanie przedsiębiorstw zarówno od strony zarządczej jak i właścicielskiej.
Wiemy jak ważny jest kompetentny zespół, który stanowi dla ciebie wsparcie i idealny organ doradczy w podejmowaniu wyważonych i trafionych biznesowo decyzji.  
Lata zebranych doświadczeń. wiele skomplikowanych zagadnień z jakimi się zetknęliśmy, a także popełnione  błędy dały nam rozległe doświadczenie. Przeszliśmy prawdziwy biznesowy poligon.
Dlatego teraz oferujemy Ci nasze kompetencje w zakresie doradczym w dziedzinach, w których się specjalizujemy. 

„W świecie biznesu, wsteczne lusterko jest zawsze bardziej wyraźne niż przednia szyba”.
[Warren Buffett]

Zapraszamy do współpracy

Solis Support - narzędzia wspomagające zarządzanie

Due dillgence jest kompleksową analizą nieruchomości stosowaną przy transakcjach związanych z ich wynajmem, dzierżawą i zakupem.
Jest to opracowanie analityczne wykonywane przez specjalistów, pod kątem identyfikacji ryzyk występujących w takich obszarach, jak: formalno-prawny, techniczny, architektoniczny, geodezyjny, geotechniczny, środowiskowy, finansowy i inne.
Mamy ponad 25 lat doświadczeń w projektowaniu nieruchomości – stworzyliśmy projekty centrów handlowych, marketów w standardach sieci międzynarodowych, osiedli mieszkaniowych, centrów retail, obiektów edukacyjnych, hoteli zgodnych ze standardami międzynarodowych marek takich jak Hampton by Hilton lub B&B.  
Przez ponad 10 lat prowadziliśmy działania deweloperskie zarówno na rynku mieszkaniowym jak i obiektów usługowych. Wykonaliśmy setki due diligence nieruchomości. Za każdym razem przystępując do nowej inwestycji lub projektu musieliśmy ocenić wartość gruntu pod względem zagrożeń, chłonności, analizy formalno prawnej i analizy finansowej.
Z racji naszych doświadczeń zarówno właścicielskich jak i wykonawczych patrzymy na nieruchomość w holistyczny sposób. 

Analiza chłonności terenu jest to analiza architektoniczno-urbanistyczna pod kątem wskazania maksymalnych parametrów wykorzystania nieruchomości do określonych celów inwestycyjnych i pozwalająca oszacować faktyczną wartość inwestycyjną nieruchomości. Jest to opracowanie, którym powinien posługiwać się każdy świadomy Inwestor, a także osoba, która zamierza sprzedać nieruchomość.
Dokument ten pozwoli ustalić realną wartość sprzedażową danej działki, a także stopę zwrotu w przypadku nabycia nieruchomości. Analiza chłonności pomoże zweryfikować sprzedawcy oczekiwaną cenę za nieruchomość, a także określić inwestorowi realne parametry ekonomiczne nowego przedsięwzięcia. Stanowi ona przydatne narzędzie wspomagające dla procesu decyzyjnego inwestora.
Analiza chłonności terenu to nie tylko odczytanie danych zawartych w MPZP lub Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Analiza chłonności idzie krok dalej. Opracowanie uwzględnia ograniczenia wynikające z przepisów szczegółowych m.in. prawa budowlanego, które mogą znacznie ograniczyć powierzchnię użytkową planowanego budynku, a co za tym idzie PUM, GLA lub ilość pokoi hotelowych.
Wykonujemy wielokryterialne analizy chłonności: jedno i wielo-wariantowe.

Te przedsiębiorstwa, które już dziś na poważnie podejdą do analizy i raportowania czynników ESG, zyskują przewagę konkurencyjną. Przede wszystkim dlatego, że patrzą na budowanie wartości również w perspektywie długofalowej, uwzględniając oczekiwania interesariuszy organizacji w sposób kompleksowy, lepiej mogą zarządzać ryzykami. Wzmacniają wreszcie tak ważną dla inwestorów przejrzystość, są więc dla nich bardziej atrakcyjne.[Magdalena Strzelczak – prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu]

Raportowanie ESG, czyli Środowiskowe (Environmental), Społeczne (Social) i Ładu Korporacyjnego (Corporate Governance) to typ raportu niefinansowego, który pozwala firmom przedstawić swoje działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju. 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD  (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zakłada obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne. Obecnie w Polsce obowiązek raportowy ma około 170 spółek, jednak wkrótce obowiązek ten będzie dotyczył  wszystkich dużych firm oraz spółek notowanych na giełdzie. Dodatkowo już teraz warto zastanowić się nad polityką ESG  oraz zrównoważonego rozwoju, ponieważ od 2023 roku firmy będą zobowiązane monitorować zrównoważoność całego łańcucha dostaw wedle ujednoliconych raportów tzw. taksonomia. Brak zastosowania się do jej wymogów oraz nieznajomość taksonomii może skutkować brakiem dostępu do zielonych produktów finansowych, trudnościami w znalezieniu inwestorów, problemami we współpracy z firmami prowadzącymi odpowiedzialną politykę zrównoważonego rozwoju. 

(…) społeczeństwo konsumpcyjne oparte na ciągłym wzroście jest sprzeczne z zasadami ekologii. Człowiek naruszył podstawowe prawa natury. W ten sposób stał się swoim najgorszym wrogiem. Zagrożenie nie przychodzi już z zewnątrz, ale od nas samych. Aby móc żyć w harmonii z naturą, ludzkość musi zmienić swój sposób myślenia, styl życia i system wartości. Należy rozszerzyć pojęcie humanitaryzmu. Troszczyć się o wszystko, co żyje”. [Lars Berge]

Studium wykonalności jest oceną i analizą potencjału projektu, mającą wesprzeć proces decyzyjny związany z jego wdrożeniem. Studium polega na obiektywnym i racjonalnym określeniu mocnych i słabych stron projektu, możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji oraz na ocenie szans jego powodzenia.
Dokument ten jest niezbędnym elementem wniosku w wielu postępowaniach o dotacje, pożyczki i fundusze europejskie. 

Chcesz z nami współpracować? Nie czekaj. Skontaktuj się z nami. ​

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej - napisz do nas. W Solis jesteśmy  aby rozwiązać Twoje problemy. 

Privacy Preferences
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.