Scroll Top
ESG
raportowanie
programy
redukcji
certyfikacja
budynków
studium
wykonalności
szkolenia
prelekcje
architektura
wnętrza
audyty dostępności
[rozmiar pierwotny] Heureka-3

Dostarczamy narzędzia wspomagające biznes,
upowszechniamy ideę zrównoważonego rozwoju

Solis Invest to firma ekspercka, w której łączymy wiedzę teoretyczną z doświadczeniami zdobytymi przy realizacji wielu różnorodnych projektów. Co nas wyróżnia? Nasza przewaga konkurencyjna to holistyczne, wielokryterialne podejście do problemów naszych klientów, dlatego mamy satysfakcję pracować dla najlepszych.

Poznaj obszary działalności grupy Solis Invest:

Due dillgence jest kompleksową analizą nieruchomości stosowaną przy transakcjach związanych z ich wynajmem, dzierżawą i zakupem.
Jest to opracowanie analityczne wykonywane przez specjalistów, pod kątem identyfikacji ryzyk występujących w takich obszarach, jak: formalno-prawny, techniczny, architektoniczny, geodezyjny, geotechniczny, środowiskowy, finansowy i inne.

dowiedz się więcej

Analiza chłonności terenu jest to analiza architektoniczno-urbanistyczna pod kątem wskazania maksymalnych parametrów wykorzystania nieruchomości do określonych celów inwestycyjnych. Sporządzana jest w kontekście zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ogólnego oraz prawa lokalnego, zapisanego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.
Wykonujemy wielokryterialne analizy chłonności: jedno i wielowariantowe.

dowiedz się więcej

Diagnozujemy stan obiektów pod kątem ich efektywności energetycznej. Wskazujemy rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Wyliczamy najbardziej efektywne sposoby energomodernizacji, wspomagamy w zakresie uzyskiwania finasowania oraz przeprowadzamy Klientów przez proces inwestycji.
Dowiedz się więcej

Sporządzamy audyty dużych przedsiębiorstw, obowiązkowe z punktu widzenia Ustawy o efektywności energetycznej.
Dowiedz się więcej

System świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów oparty jest o zapisy Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831).
Mechanizm pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej i skutkujących oszczędnością energii.
Wspieramy naszych Klientów w procesie uzyskiwania certyfikatów i osiągania zysków z ich sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii TGE.
Dowiedz się więcej

Przeprowadzamy badania termowizyjne budynków, pod kątem termoizolacyjności przegród budowlanych i w celu likwidacji mostków cieplnych.
Dowiedz się więcej

System certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) obecny jest już w 83 krajach na całym świecie i jest wiodącą i najczęściej stosowaną metodą oceny budynków pod kątem oddziaływania na środowisko. W Polsce jest najczęściej używanym systemem. Badania wskazują na coraz większą zależność pomiędzy posiadaniem certyfikatu BREEAM, a wizerunkiem   i efektem sprzedażowym przedsiębiorstwa. W systemie BREEAM certyfikujemy zarówno budynki istniejące (BREEAM In-use) jak i nowo-projektowane (BREEAM New Construction).

Dowiedz się więcej o certyfikacji BREEAM

System Certyfikacji wielokryterialnej Zielony Dom to pierwszy stworzony w Polsce system służący do oceny inwestycji mieszkaniowych. Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC i posiadamy licencję do certyfikowania również w systemie Zielony Dom.
Dowiedz się więcej o certyfikacie zielony dom

System certyfikacji wielokrytferialnej budynków LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) został stworzony przez U.S. Green Building Council (USGBC) w 1998 roku i jest obecnie jednym z wiodących na świecie systemów certyfikacji budynków. W Polsce jest drugim co do popularności certyfikatem – na pierwszym miejscu jest BREEAM. Podczas procesu certyfikacji LEED bada się takie kategorie jak: 
zrównoważony teren inwestycji, efektywne gospodarowanie wodą, jakość środowiska wewnętrznego, materiały oraz zasoby, energia i emisja do atmosfery, lokalizacja i transport, priorytety regionalne, edukacja i świadomość na temat budynku. 

Napisz do nas w sprawie oferty na certyfikat LEED

System certyfikacji wielokrytferialnej budynków LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) został stworzony przez U.S. Green Building Council (USGBC) w 1998 roku i jest obecnie jednym z wiodących na świecie systemów certyfikacji budynków. W Polsce jest drugim co do popularności certyfikatem – na pierwszym miejscu jest BREEAM. Podczas procesu certyfikacji LEED bada się takie kategorie jak: 
zrównoważony teren inwestycji, efektywne gospodarowanie wodą, jakość środowiska wewnętrznego, materiały oraz zasoby, energia i emisja do atmosfery, lokalizacja i transport, priorytety regionalne, edukacja i świadomość na temat budynku. 

Napisz do nas w sprawie oferty na certyfikat LEED

Raportowanie ESG, czyli Środowiskowe (Environmental), Społeczne (Social) i Ładu Korporacyjnego (Corporate Governance) to typ raportu niefinansowego, który pozwala firmom przedstawić swoje działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju. 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD  (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zakłada obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne. Obecnie w Polsce obowiązek raportowy ma około 170 spółek, jednak wkrótce obowiązek ten będzie dotyczył  wszystkich dużych firm oraz spółek notowanych na giełdzie. Dodatkowo już teraz warto zastanowić się nad polityką ESG  oraz zrównoważonego rozwoju, ponieważ od 2023 roku firmy będą zobowiązane monitorować zrównoważoność całego łańcucha dostaw wedle ujednoliconych raportów tzw. taksonomia. Brak zastosowania się do jej wymogów oraz nieznajomość taksonomii może skutkować brakiem dostępu do zielonych produktów finansowych, trudnościami w znalezieniu inwestorów, problemami we współpracy z firmami prowadzącymi odpowiedzialną politykę zrównoważonego rozwoju. 

dowiedz się więcej

Studium wykonalności jest oceną i analizą potencjału projektu, mającą wesprzeć proces decyzyjny związany z jego wdrożeniem. Studium polega na obiektywnym i racjonalnym określeniu mocnych i słabych stron projektu, możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji oraz na ocenie szans jego powodzenia.

dowiedz się więcej

Zajmujemy się doradztwem przy wyborze najkorzystniejszego programu pozyskania środków na realizację przedsięwzięć. Wspieramy w procesie uzyskiwania dotacji w ramach programów regionalnych, Unijnych oraz innych metod pozyskania finansowania.

Zielone obligacje są jedną z form dłużnego finansowania projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Środki pochodzące z emisji muszą być przeznaczane na „zielone” projekty, zdefiniowane uprzednio w dokumencie Ramy Emisji Zielonych Obligacji, który sporządzamy dla firm oraz instytucji.

Zielone obligacje mogą być emitowane przez instytucje finansowe, organizacje rządowe, samorządy, państwa a także spółki, które określając cel pozyskiwanych środków i zwiększając przejrzystość procesu emisji, budują w ten sposób swój transparentny wizerunek, wiarygodność i otwarty dialog z inwestorami i partnerami.

Taksonomia UE to potoczna nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Taksonomia to narzędzie wspierające wprowadzony w 2019 roku Europejski Zielony Ład. Gospodarka Europejska ma ulec transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju, a raporty przedsiębiorstw mają stać się porównywalne dzięki ustandaryzowaniu. Jest to działanie, które zapobiegnie w przyszłości greenwashingowi, a przede wszystkim będzie promowało przedsiębiorstwa, których działalność jest zrównoważona. 

well being

Well-being

architektura

architektura i budownictwo

Zajmujemy się całokształtem czynników wpływających na środowisko pracy, nauki i zamieszkania. Wspieramy w tworzeniu dogodnych warunków do osiągania dobrostanu,   a co za tym idzie, również do obniżenia poziomu stresu i zwiększenia wydajności osób będących użytkownikami tak zainwestowanych przestrzeni.

Wykonujemy analizy czynników wpływających pośrednio i bezpośrednio na dobrostan użytkowników przestrzeni, takie jak: analiza dostępności światła dziennego, analiza zanieczyszczenia hałasem, analiza zanieczyszczenia powietrza, wskazanie barier architektonicznych, badanie dostępności do szerokiego zakresu udogodnień, zieleni,   otwartych przestrzeni i wielu innych.

 

Audyt dostępności dla osób niepełnosprawnych bada czy Państwa przedsiębiorstwo nie tworzy barier przed dostępnością i czy zapewnia dostęp do produktów, przestrzeni oraz usług jak największej ilości osób w równym stopniu. Zasady jakie powinny zostać spełnione zostały określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność cyfrową określają przepisy z powyższej ustawy oraz przepisy uchwalone 4 kwietnia 2019 roku o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Audyt dostępności jest wymaganym dokumentem przy ubieganiu się o dofinansowanie z funduszu dostępności oferowanego przez BGK. Pożyczkę można przeznaczyć na modernizację obiektu pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami np. na instalację windy, pochylni itp. 

Tworzymy koncepcje architektoniczne, umożliwiające zwizualizowanie potencjału inwestycyjego nieruchomości. Koncepcje pozwalają na wstępne skosztorysowanie przedsięwzięcia, są wsparciem przy uzyskiwaniu środków na jego realizację, ułatwiają komercjalizację nieruchomości i stanowią element konieczny do uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu jak również Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przeprowadzamy naszych Klientów przez proces dokonywania zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz uzyskiwania Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, również w oparciu o wykonane wcześniej koncepcje architektoniczne.

Jako rzeczoznawcy z krajowej listy rzeczoznawców budowlanych, orzekamy w ramach szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego, a także dostarczamy opinii wspierających naszych Klientów w sporach.

 

Tworzymy Podręczniki Dobrych Praktyk, dedykowane konkretnym obiektom, przedsiębiorstwom lub instytucjom. Nasze podręczniki propagują ideę zrównoważonego rozwoju, uczą jak oszczędnie eksploatować budynki, zmniejszać straty ciepła i ograniczać ślad węglowy. Pozwalają również przeszkolić użytkowników obiektów w zakresie świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów i oszczędzania energii. Ma to bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Poznaj całą ofertę szkoleniową Solis Academy

Szkolimy w kierunku rozwijania świadomości ekologicznej oraz świadomego korzystania z zasobów, takich jak woda, energia i surowce.
Dowiedz się więcej o szkoleniach be sustainable

 

Twoja firma chce zacząć certyfikować swoje obiekty? Przygotuj dobry grunt do pracy z asesorem, dowiedz się dlaczego warto mieć certyfikowane obiekty. Zaproś nasz zespół i poszerz kompetencje swojego zespołu. 
Poznaj ofertę na szkolenia BREEAM

ESG – słyszysz o tym coraz częściej, ale nie wiesz w jakim stopniu Ciebie dotyczy? A może musisz przygotować się do raportowania? Eksperci Solis Invest przeprowadzą dla ciebie oraz Twojego zespołu szkolenie z podstaw ESG. 
ESG – wstęp do raportowania – dowiedz się więcej o szkoleniu

Eko Equity

Posiadamy odpowiedź na kryzys ekonomiczny. Zainwestuj środki w Equity i ocal oszczędności przed inflacją. Equity to wygodna i bezpieczna forma inwestowania w nieruchomości.

Dowiedz się więcej 

Myślisz o energooszczędnym mieszkaniu, inteligentnym, ekologicznym domu typu smart. Poznaj naszą ofertę budynków oszczędnych i przyjaznych środowisku.
Dowiedz się więcej

15
Prawda jest taka: świat naturalny się zmienia. A my jesteśmy całkowicie zależni od tego świata. Natura dostarcza nam pożywienia, wody i powietrza. Są to najcenniejsze wartości, jakie posiadamy i musimy ich bronić.
[Sir David Attenborough]
Solis Team:

Zespół Solis Invest składa się z doświadczonych osób łączących w sobie wiele wyjątkowych i rzadkich kompetencji. W naszym teamie pracują analitycy, inżynierowie, asesorzy certyfikacji wielokryterialnych budynków, audytorzy, architekci, inżynierowie środowiska, finansiści i prawnicy. 

NASI KLIENCI:
15
Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który odpowiada na potrzeby teraźniejszości bez umniejszania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb.
[Gro Harlem Brundtland]
CHCESZ Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? NIE ZWLEKAJ. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej - napisz do nas. W Solis jesteśmy, aby rozwiązać Twoje problemy.

14
Χρόνος ἐστὶν ἐν ᾧ καιρὸς, καὶ καιρὸς ἐν ᾧ χρόνος οὐ πολύς.
Jest czas, w którym nadchodzi krytyczna chwila i krytyczna chwila, w której czasu jest mało.
[hipokrates]
Privacy Preferences
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.